Czynności notarialne

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. nr 189 poz. 1158 z 2008 roku z późn. zm.), notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne,
1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
2) sporządza poświadczenia,
3) doręcza oświadczenia,
4) spisuje protokoły,
5) sporządza protesty weksli i czeków,
6) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Notariusz przyjmuje na przechowanie pieniądze i papiery wartościowe wyłącznie w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością (art. 108 Prawa o notariacie), przy czym pieniądze – na specjalne konto bankowe.
w przypadku przyjęcia dokumentu – dotyczy to wszelkiego rodzaju dokumentów nawet w kopertach zamkniętych, przy czym w tym ostatnim przypadku, koperta powinna być zaopatrzona w podpis składającego (art. 106 Prawa o notariacie).

Tajemnica czynności notarialnych.

Notariusz zobowiązany jest zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne i obowiązek ten nieprzerwanie nawet po odwołaniu z pełnionej funkcji.
Wyjątkiem od zachowania tajemnicy jest sytuacja, gdy notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu. W tych wypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić notariusza Minister Sprawiedliwości.
Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) - w zakresie określonym tymi przepisami.

To samo dotyczy informacji pisemnych oraz innych dokumentów.
Wypis aktu notarialnego (potocznie zwany kopią) można wydać tylko osobom, które w tym akcie brały udział bądź osobiście bądź przez pełnomocnika lub osobom wyraźnie (z imienia i nazwiska oraz innych danych identyfikacyjnych) w akcie wskazanym.

W przypadkach prawem przewidzianych notariusz przesyła sądom i innym organom państwowym informacje pisemne o sporządzonych dokumentach i wypisy tych dokumentów, np. przy nabyciu nieruchomości notariusz ma obowiązek przesłać wypis aktu notarialnego Sądowi prowadzącemu księgę wieczystą.

Informacji ustnych o dokonanych czynnościach notariusz może jedynie udzielić instytucjom i osobom, które mają prawo otrzymać wypisy dokumentów stwierdzających te czynności.

Notariusz przy sporządzaniu aktów notarialnych ma obowiązek pobrać od stron czynności podatki oraz opłaty sądowe (art. 7 Prawa o notariacie).

Notariusz obowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia należnego podatku i opłaty sądowej.

W powyższym zakresie notariusz stosuje następujące przepisy:
1)ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
     /tekst jednolity Dz. U. nr 90, poz. 574 z 2010 roku z późn. zm./,
2)ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych
   /tekst jednolity Dz. U. nr 101 poz. 649 z 2010 roku/,
3)rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
   /Dz. U. nr 148 poz. 1564 z 2004 roku z późn. zm./,
4)art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług
   /Dz. U. nr 54 poz. 535 z 2004 roku z późn. zm./.

Copyright © 2010 Kancelaria Notarialna Jerzy Koblański, Jerzy Mikołaj Koblański s.c.